haios.ro

Comment

Anaaaa.aa - 2 Sep 2009

Test pentru copiii școlari

scump doamna scump...Cand ii vad pasthi`a k cik la 9 ani au facuth ei 100%..la 9 ani abia stii s cithesthi buh..laughingla 9 ani eo saream coarda nu faceam teste dastea...app mi` ieshith duar 70% shi alaia de 9 ani...Robert park..whistling ..i`a ieshit completlaughingOarbAAAAA